top of page
ניצנה-עדוי-לפרופיל.jpg

ניצנה עדוי

ניתוח חברות, אסטרטגיה ופיננסיים

מהו הגורם המוביל להצלחה של עסקים ?

בעולם דינמי  ומשתנה ניהול עסקים מחייב קבלת החלטות מהותיות בנושאים אסטרטגיים  ופיננסיים כגון: הקמת עסקים חדשים, רכישה או מכירה של עסקים קיימים, מיזוג חברות, חדירה לתחומי פעילות חדשים, ניהול פורטפוליו של חברות, פיתוח עסקי ועוד.

במהלך 20+ השנים האחרונות עסקתי בהיבטים עסקיים רבים המשלבים אסטרטגיה ופיננסיים : בחינת השקעות פיננסיות וריאליות,  בדיקת נאותות כלכלית לרכישות ומיזוגים, בחינת כושר החזר חוב,  הגדרת תנאים והתניות להסכם מימון בהון או בחוב, הכנה ובחינה של הערכות שווי ותוכניות עסקיות, בדיקת כדאיות כלכלית של מיזמים , בחינת חלופות לפיתוח עסקי, בדיקת כדאיות חדירה לתחומי פעילות חדשים ועוד.

הניסיון העסקי בא לידי ביטוי  הן  כדירקטורית, יועצת, אנליסטית וקצינת אשראי, והן כמרצה ומחברת הספר  "הערכות שווי בעידן ה- IFRS : הערכת שווי חברות, הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים".  עסקתי במגוון חברות מענפי המשק השונים, כולל מיזמים ופרויקטים של תשתיות . במקביל, צברתי ניסיון ייחודי בענפי הבנקאות, מוסדות פיננסיים, תשלומים וכרטיסי אשראי.

השינויים המהירים בסביבה העסקית והשינויים הטכנולוגיים מציבים אתגרים אסטרטגיים ופיננסיים בפני עסקים. קבלת החלטות עסקיות מסוג זה מהווה את התשתית לצמיחה, ומבוססת  הן על ניהול אסטרטגי והן על תכנון פיננסי.  מטרת הניהול האסטרטגי הינה להבטיח שאנו צועדים בכיוון הנכון, ואילו התכנון הפיננסי נועד להבטיח את הכדאיות הכלכלית של הצעדים. אני מאמינה כי תהליך קבלת החלטות המבוסס על ניתוח אסטרטגי ופיננסי מעמיק  מהווה  נקודת מפתח להצלחה עסקית.

דירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית

ישראכרט בע"מ

פרימיום אקספרס בע"מ

מרצה באקדמיה, בהשתלמויות ובתכניות יזמות

 האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בר אילן ביראד לימודי תעודת מתקדמים

אנליסטית בכירה בשוק ההון וההשקעות

דיסקונט קפיטל

מנתחת עסקים בכירה, קצינת אשראי ומורשית חתימה

בנק לאומי, חטיבה עסקית

מחברת הספר "הערכות שווי בעידן ה– IFRS הערכת שווי חברות, הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים" 

הוצאת דיונון

bottom of page