top of page

IFRS הערכות שווי בעידן ה

הערכת שווי חברות

הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים

הוצאת דיונון , 2010 

עיצוב כריכה.JPG

טיבן של הערכות שווי שהן צופות פני עתיד ונערכות בתנאי אי וודאות. לכן, כאשר הערכות שווי רבות מוכחות בדיעבד כשגויות, אין הדבר מעיד בהכרח על כך שבמועד עריכתן, הן לא נערכו כראוי.

עם זאת, הכנת הערכות שווי הינה מלאכה המחייבת ידע עיוני מעמיק בחשבונאות ובמימון, בצד מיומנות ונסיון מקצועי.

ההיסטוריה העסקית מלמדת על מקרים רבים שבהן החלטות השקעה, שהתבססו על הערכות שווי בלתי ראויות, היו הרות אסון והביאו להפסדי עתק למשקיעים.

בשנים האחרונות, עם המעבר לחשבונאות השווי ההוגן, שהועצם עם האימוץ הגורף של תקני ה-IFRS, נוצר צורך בהערכות שווי למטרות דיווח חשבונאיות (ולאו דווקא למטרת החלטות השקעה). דרישות דיווח חשבונאיות אלו כוללות, בין היתר את התחומים הבאים: בחינת ירידת ערך השקעות, בחינת פגימה אפשרית בסכום המוניטין שהוכר במועד צירוף עסקים, כמו גם ייחוס עודף עלות ההשקעה לנכסים בלתי מוחשיים  ולמוניטין – (Purcahse Price Allocation - PPA). הכנת הערכות שווי לצורכי דיווח אלו, מחייבת שילוב הידע העיוני והמיומנות המקצועית הנדרשת להכנת הערכת שווי רגילה לבין הכרת המתודולוגיה ודרישות תקני ה-IFRS.

תחום זה, הינו עדיין בגדר אדמה לא חרושה. היקף החומר המקצועי הזמין כיום לרשות המשתמשים בדוחות הכספיים ומכיני הערכות השווי הנו דל ביותר.

לכן, המחברת, ניצנה עדוי, ראויה לכל שבח על חיבורה המקיף הפורס בפנינו את מלאכת הכנת הערכות השווי בעידן ה-IFRS באופן שיטתי, ושופכת אור על תחום הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים.

שאלה מעניינת העולה אגב קריאת הספר היא האם החשבונאות לא הרחיקה גשר אחד רחוק מידי במובן זה שהכלים האנליטיים העומדים לרשותנו לצורך הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים אינם מספקים לביסוס שווי כלכלי "אמיתי". שאלה זו נתונה כמובן לשיפוט הקורא: הספר מציג בפניו את שיטות ההערכה שהן בבחינת ה-State of the art של המקצוע כיום, והמקובלות על משרדי רואי החשבון המובילים בעולם..

להערכתי הספר הוא בבחינת נכס צאן ברזל לכל מי שנחשף לתחום הערכת השווי.

 

פרופ' יורם עדן,

ביה"ס למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

bottom of page